CSRidentity
 
Starting with X
CSRidentity
Products
Medicines
NGOs as selling points
 
Corporate name Corporate Founder or founders
Xiaomi   Lei Jun, Lin Bin, Zhou Guangping, Wanqiang Li, Wong Jiangji, Hong Feng, Liu De, Wang Chuan
Xinjiang Guanghui Industry Investment Group   Sun Guangxin