Banka district in India
NGOs in the district  
Al-Flah Educational Social & Welfare Society Banka
Ang Foundation
Dalit Mukti Mission
Garib Gramin Vikash Seva Sansthan
Gaurav Gram Shakti
Gram Jagat
Gram Nehru Yuva Trust
Gram Sabha Seva Niketan
Gram Sathi
Lok Gram Public Sansthan
Madni Welfare Society
Mukti Niketan Bhagalpur
Nari Jagran Kendra
National Educational & Social Welfare Trust
Newton International School
Satyam Yog Darshan Sewashram
Sewa Bharti
Sewadham Chanan
Shivmani Welfare Educational Society
Srijan Sansar Vikas Samiti