NGO Founder's name : Starting with V   Name of their NGO or Social enterprise
V . S . Chary
 
   
Vandana Gopikumar    
Vandana Gupta    
Vasant Gangavane    
Vasudha Vasanti Dhagamwar
 
   
Ved Arya    
  Vibha Gupta    
Vibha Krishnamurthy    
Vibha Marfatia    
Vijay Mahajan    
Vijay Pratap Singh Aditya    
Vijay Uttarwar    
Vineet Khanna    
Vineet Rai    
Vishal Talreja    
Vivek Gilani    
Vyjayanthi Sankar