NGO Founder's name : Starting with P   Name of their NGO or Social enterprise

P . Muthu
Padmanabha Rao
Pallavi Gupta
Pandurang Hegde
Pankaj Jain
Parag Mankeekar
Paramita Banerjee
Paromita Goswami
Partap Chauhan
Parul Sheth
Patricia Bidinger
Paul Basil
Pavitra Mohan
Piyush Tewari
Pradeep Ghosh
Pradip Sarmah
Prakash Michael
Pralhad Malvadkar
Pranil Naik
Pranjal Baruah
Pranshu Singhal
Prasad Rasal
Prasanna Shirol
Prasanta Kishore Tripathy
Pratibha Shinde
Pratima Joshi
Pravin Khandpasole
Prem Victor
Prema Gopalan
Priscilla Nirmalakumari Daniel
Priti Patkar
Priya Agrawal
Purobie Bose
Pushkin Phartiyal