NGO Founder's name : Starting with O   Name of their NGO or Social enterprise