Science Celebrities in India

A.P.J. Abdul Kalam
Homi Bhabha
Bhaskara II
Aryabhata
Anil Kakodkar
G. N. Ramachandran
Jagdish Chandra Bose
Meghnad Saha
Prasanta Chandra Mahalanobis
Raja Ramanna
Vikram Sarabhai

For details, contact Datacentre