Economy Celebrities in India

Abhijit Banerjee
Amartya Sen
Amit Mitra
Amiya Kumar Bagchi
Ardeshir Darabshaw Shroff
Arvind Panagariya
Avinash Dixit
B. B. Bhattacharya
Bellikoth Raghunath Shenoy
Bibek Debroy
Bimal Jalan
C. Rangarajan
I. G. Patel
J. C. Kumarappa
Jagdish Bhagwati
Jairam Ramesh
Jayati Ghosh
Jean Dr├Ęze
Kaushik Basu
M. S. Sundara Rajan
Manmohan Singh
Mihir Shah
Montek Singh Ahluwalia
Nanabhoy "Nani" Palkhivala
Prannoy Roy
R. N. Malhotra
Raghuram Rajan
Rajendra K. Pachauri
Reetika Khera
Shree Shankar Sharan
Subramanian Swamy
Sudha Shenoy
Sukhadeo Thorat
V. K. R. V. Rao
Yoginder K Alagh

For details, contact Datacentre